รายละเอียดสินค้า
agent name

Fire Alarm

ราคา : ติดต่อผู้ขาย

เปิดอ่าน 18,625 ครั้ง


อุปกรณ์ระบบ


Fire Alarm

             ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง  การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน เรื่อง  พ.ศ.2552 บัญญัติไว้ว่า Fire Alarm
หรือ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  หมายความว่า  เครื่องตรวจจับควันหรือความร้อนหรือ เปลวไฟที่ทํางานโดยอัตโนมัติ  และอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบกดหรือดึงเพื่อให้สัญญาณเตือนภัย 
       อาคารโรงงานต้องจัดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครอบคลุมทั่วทั้งอาคาร ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่  โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีคนงานปฏิบัติงานประจําและมีการติดตั้ง หรือใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า  หรือจัดเก็บวัตถุไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่ายจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและ แจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ
          อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องเป็นชนิดที่ให้สัญญาณโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากระบบแสงสว่าง และที่ใช้กับเครื่องจักร  หรือมีระบบไฟสํารองที่จ่ายไฟสําหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้ไม่น้อยกว่า   ๒  ชั่วโมง
          การตรวจสอบ  ทดสอบ  และบํารุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องตรวจสอบ  ทดสอบ  และบํารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ สําหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้สามารถพร้อมทํางานได้ตลอดเวลา  โดยการตรวจสอบ  ทดสอบ  และบํารุงรักษาระบบและอุปกรณ์เหล่านั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้หรือ มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ
     ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดเก็บเอกสารการตรวจสอบ  ทดสอบ  บํารุงรักษา ระบบและอุปกรณ์ โดยให้เก็บรักษาไว้ที่โรงงาน  พร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบได้ 

     Fire Alarm Systems หรือระบบแจ้งเหตเพลิงไหม้ คือระบบที่มีไว้สําหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตเพลิงไหม้ไฟไหม้โดยจะใช้อปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของพื้นที่นั้นๆ  เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควัน ,อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน,อุปกรณ์ตรวจจับแสง , อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ , อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส , อุปกรณ์ตรวจจับก๊าช และ อุปกรณ์ตรวจจับอื่นๆ   เป็นต้น  ซึ่งจะทำให้เราสามารถรับรู้และแก้ไขไม่ให้ไฟไหม้ลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้

องค์ประกอบของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
1.ตู้ควบคุม ( Control Panel )
         1.1 ชุดจ่ายไฟ ( Power Supply Unit )
         1.2 ชุดสำรองไฟ ( Battery Unit )
2.  อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ ( Initiating Devices )
3. อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ ( Notification Appliance Devices,NAC )
4. อุปกรณ์แยกแจ้งสัญญาณ ( Graphic Annunciator )
5. อุปกรณ์เสริม( Auxiliary Devices )

        โดยทั่วไประบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีการออกแบบติดตั้งยู่ด้วยกัน 3 ระบบ คือ
1. Hardwire ระบบการแจ้งเหตุเป็นโซน ( คือ เช่น ใน 1 ห้อง ติดอุปกรณ์ 20 ตัว ระบบจะบอกว่าเกิดเหตุห้องไหน แต่ไม่บอกว่า มุมไหน หรือจุดไดของห้อง )

Hardwire

หมาะสำหรับ พื้นที่อาคาร โรงงานที่มีขนาดเล็ก

ข้อดีคือ ราคาประหยัด ติดตั้งง่าย 

ข้อเสียคือ สายทุกสายต้องเดินสายมายังตู้ควบคุมทำให้หากระบบมีปัญหา จะทำให้เสียพร้อมกัน 

              ไม่สามารถเพิ่มหรือขยายการติดตั้งได้เพิ่ม (กรณีมีการขยายอาคาร หรือแบ่งย่อยพื้นที่ )


2. multiplex ระบบการแจ้งเหตุเป็นจุด ( คือ เช่น ใน 1 ห้อง ติดอุปกรณ์ 20 ตัว ระบบจะบอกว่าเกิดเหตุห้องไหนและมุมไหน จุดไหนของห้อง ชัดเจน )

multiplex

หมาะสำหรับพื้นที่ ที่มีพื้นที่สำคัญๆ ห้องสำคัญ ที่ต้องการความปลอดภัยสูง

ข้อดี คือ สามารถบอกเหตุได้ทุกจุด ทุกตัวอุปกรณ์ที่เกิดเหตุ ง่ายต่อการเข้าไประบบเหตุ 

            สามารถเพิ่มจุด เพิ่มห้อง เพิ่มระบบได้ (กรณีมีการขยายอาคาร หรือแบ่งย่อยพื้นที่ )

ข้อเสีย คือ ราคาสูงมาก การใช้งานยาก

 

3.Hardwire & multiplex เป็นระบบแจ้งเตือนกึ่งโซนและจุด โดยมี โมดูลเป็นตัวเชื่อมกลาง ( คือ เช่น อาคารมี 10 ห้อง ห้องไหนสำคัญ จะให้ระบบบอกการการเหตุทุกจุดในห้องก็ได้ หรือ จะบอกแค่ว่าห้องไหน แต่ไม่บอกจุดไหนก็ได้ )

Hardwire & multiplex

เหมาะสำหรับพื้นที่ ที่มีพื้นที่ที่มีขนาดกลาง หรือใหญ่

ข้อดี คือ สามารถปรับแก้ไขบอกเหตุได้ทุกจุด ทุกตัวอุปกรณ์ที่เกิดเหตุ หรือบอกเป็นโซนได้  ง่ายต่อการเข้าไประบบเหตุ 

            สามารถเพิ่มจุด เพิ่มห้อง เพิ่มระบบได้ (กรณีมีการขยายอาคาร หรือแบ่งย่อยพื้นที่ )

ข้อเสีย คือ ราคาอยู่ในระดับกลางๆ การใช้งานระบดับกลาง

 

ตัวอย่างผลงานติดตั้ง Fire Alarm

ติดตั้งระบบแจ้งไฟไหม้

 

รับติดตั้งตัวจับควัน จับความร้อน

 

#รับติดตั้งระบบแจ้งเตือนไฟไหม้,#FireAlarm,#รับติดตั้งสปริงเกอร์, #Sprinkler,#ดับเพลิงท่อแห้ง,#ดับเพลิงท่อเปียก,#ติดตั้งสปริงเกอร์ท่อเปียก,#ติดตั้งสปริงเกอร์ท่อแห้ง,#ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ,#รับติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ,#ติดตั้งดับเพลิงอัตโนมัติ,#ดับเพลิงด้วยสารสะอาด,#ติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด#ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด,#ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด,#ระบบดับเพลิงHFC227ea,#ระบบดับเพลิงFK-5-1-12,#ระบบดับเพลิงIG100,#ระบบดับเพลิงN2,#ระบบดับเพลิงFm200,#ระบบดับเพลิงNovec1230,#ระบบดับเพลิงN2,#ระบบดับเพลิงCO2,#HFC227ea,#FK-5-1-12, #IG100,#N2,#fm200,#Novec1230,#CO2,#ติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด,#ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด,#ติดตั้งระบบดับเพลิงHFC227ea,#ติดตั้งระบบดับเพลิงFK-5-1-12,#ติดตั้งระบบดับเพลิงIG100,#ติดตั้งระบบดับเพลิงN2,#ติดตั้งระบบดับเพลิงFm200,#ติดตั้งระบบดับเพลิงNovec1230,#ติดตั้งระบบดับเพลิงN2,#ติดตั้งระบบดับเพลิงCO2,#ติดตั้งHFC227ea,#ติดตั้งFK-5-1-12,#ติดตั้งIG100,#ติดตั้งIG100,#ติดตั้งN2,#ติดตั้งfm200, #ติดตั้งNovec1230,#ติดตั้งCO2,#ปั๊มน้ำดับเพลิง,#รับติดตั้งปั๊มน้ำดับเพลิง,#ปั้มดับเพลิง,#ติดตั้งปั๊มดับเพลิง,#Firepump,#รับติดตั้งFirepump,#แท้งก์เก็บน้ำดับเพลิง,#รับติดตั้งโฟมดับเพลิง,#โฟมดับเพลิงคือ,#ระบบดับเพลิงที่เก็บสารเคมี,#ระบบดับเพลิงด้วยโฟม,#ระบบโฟมดับเพลิง,#โฟมดับเพลิง,#ดับเพลิงที่เก็บสารเคมี,#ติดตั้งโฟมดับเพลิง,#ติดตั้งระบบโฟมดับเพลิง,#ก่อสร้างแท้งก์เก็บน้ำดับเพลิง,#แท้งก์สำรองน้ำดับเพลิง,#ก่อสร้างห้องปั๊มดับเพลิง,#ก่อสร้างห้องดับเพลิง,#ก่อสร้างอาคารดับเพลิง,#ระบบดับเพลิงสถานีแก๊สLpg,#ติดตั้งดับเพลิงที่เก็บแก๊ส,#Fm200คือ,#Novec1230คือ,#HFC227eaคือ,#FK-5-1-12คือ,#IG100คือ,#N2คือ,#co2คือ,#ติดตั้งตัวจับควัน,#ติดตั้งตัวจับความร้อน,#ตัวจับควัน,#ตัวจับความร้อน,#SmokeDetector,#HeatDetector,#กระดิ่งเตือนไฟไหม้,#ติดตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนไฟไหม้,#ตู้ควบคุมไฟอลาม,#ระบบอัคคีภัย,#ตรวจสอบประจำปีระบบดับเพลิง,#ตรวจสอบระบบระบบแจ้งไฟไหม้,#ติดตั้งท่อดับเพลิง,#ติดตั้งตู้ดับเพลิง,#หัวสปริงเกอร์ดับเพลิง,#วาล์วดับเพลิง,#อุปกรณ์ระบบดับเพลิง,#ตัวกดแจ้งไฟไหม้#Manual,#manualcallpoint,#Manualpull station,#FireAlarmControl,#ตรวจสอบประจำปีFm200,#ตรวจสอบประจำปีNovec1230,#ตรวจสอบประจำปีIG100,#ตรวจสอบประจำปีN2,#ตรวจสอบประจำปีco2,#ตรวจสอบประจำปีHFC227ea,#ตรวจสอบประจำปีFK-5-1-12,#รับตรวจสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

 

 

บริษัท เจ.เอส.พี. (ไทย) เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการ ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ตรวจสอบ ระบบดับเพลิง และ ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้  สำรวจหน้างานให้คำปรึกษา ทำแบบ ประเมินราคาฟรี โดยทีมวิศวกรและช่างผู้ชำนาญงาน  ด้วยนโยบายคุณภาพ "มุ่งมั่นสร้างสรรค์อย่างมีมาตรฐาน เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า" รับงานแล้วไม่จ้างงานต่อ เรามีทีมออกแบบและติดตั้งของเราเอง


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
1,312,772

วีดีโอการทำงาน ดูวีดิโอทั้งหมด

ทดสอบระบบดับเพลิง(ข้าวหงษ์ทอง)อพยพหนีไฟ(ข้าวหงษ์ทอง)อุปกรณ์ดับเพลิง
!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น: