รายละเอียดสินค้า
agent name

Fire Alarm

ราคา : ติดต่อผู้ขาย

เปิดอ่าน 9,189 ครั้ง


อุปกรณ์ระบบ


Fire Alarm

             ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง  การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน เรื่อง  พ.ศ.2552 บัญญัติไว้ว่า Fire Alarm
หรือ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  หมายความว่า  เครื่องตรวจจับควันหรือความร้อนหรือ เปลวไฟที่ทํางานโดยอัตโนมัติ  และอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบกดหรือดึงเพื่อให้สัญญาณเตือนภัย 
       อาคารโรงงานต้องจัดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครอบคลุมทั่วทั้งอาคาร ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่  โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีคนงานปฏิบัติงานประจําและมีการติดตั้ง หรือใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า  หรือจัดเก็บวัตถุไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่ายจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและ แจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ
          อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องเป็นชนิดที่ให้สัญญาณโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากระบบแสงสว่าง และที่ใช้กับเครื่องจักร  หรือมีระบบไฟสํารองที่จ่ายไฟสําหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้ไม่น้อยกว่า   ๒  ชั่วโมง
          การตรวจสอบ  ทดสอบ  และบํารุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องตรวจสอบ  ทดสอบ  และบํารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ สําหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้สามารถพร้อมทํางานได้ตลอดเวลา  โดยการตรวจสอบ  ทดสอบ  และบํารุงรักษาระบบและอุปกรณ์เหล่านั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้หรือ มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ
     ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดเก็บเอกสารการตรวจสอบ  ทดสอบ  บํารุงรักษา ระบบและอุปกรณ์ โดยให้เก็บรักษาไว้ที่โรงงาน  พร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบได้ 

     Fire Alarm Systems หรือระบบแจ้งเหตเพลิงไหม้ คือระบบที่มีไว้สําหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตเพลิงไหม้ไฟไหม้โดยจะใช้อปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของพื้นที่นั้นๆ  เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควัน ,อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน,อุปกรณ์ตรวจจับแสง , อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ , อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส , อุปกรณ์ตรวจจับก๊าช และ อุปกรณ์ตรวจจับอื่นๆ   เป็นต้น  ซึ่งจะทำให้เราสามารถรับรู้และแก้ไขไม่ให้ไฟไหม้ลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้

องค์ประกอบของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
1.ตู้ควบคุม ( Control Panel )
         1.1 ชุดจ่ายไฟ ( Power Supply Unit )
         1.2 ชุดสำรองไฟ ( Battery Unit )
2.  อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ ( Initiating Devices )
3. อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ ( Notification Appliance Devices,NAC )
4. อุปกรณ์แยกแจ้งสัญญาณ ( Graphic Annunciator )
5. อุปกรณ์เสริม( Auxiliary Devices )

        โดยทั่วไประบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีการออกแบบติดตั้งยู่ด้วยกัน 3 ระบบ คือ
1. Hardwire ระบบการแจ้งเหตุเป็นโซน ( คือ เช่น ใน 1 ห้อง ติดอุปกรณ์ 20 ตัว ระบบจะบอกว่าเกิดเหตุห้องไหน แต่ไม่บอกว่า มุมไหน หรือจุดไดของห้อง )

Hardwire

หมาะสำหรับ พื้นที่อาคาร โรงงานที่มีขนาดเล็ก

ข้อดีคือ ราคาประหยัด ติดตั้งง่าย 

ข้อเสียคือ สายทุกสายต้องเดินสายมายังตู้ควบคุมทำให้หากระบบมีปัญหา จะทำให้เสียพร้อมกัน 

              ไม่สามารถเพิ่มหรือขยายการติดตั้งได้เพิ่ม (กรณีมีการขยายอาคาร หรือแบ่งย่อยพื้นที่ )


2. multiplex ระบบการแจ้งเหตุเป็นจุด ( คือ เช่น ใน 1 ห้อง ติดอุปกรณ์ 20 ตัว ระบบจะบอกว่าเกิดเหตุห้องไหนและมุมไหน จุดไหนของห้อง ชัดเจน )

multiplex

หมาะสำหรับพื้นที่ ที่มีพื้นที่สำคัญๆ ห้องสำคัญ ที่ต้องการความปลอดภัยสูง

ข้อดี คือ สามารถบอกเหตุได้ทุกจุด ทุกตัวอุปกรณ์ที่เกิดเหตุ ง่ายต่อการเข้าไประบบเหตุ 

            สามารถเพิ่มจุด เพิ่มห้อง เพิ่มระบบได้ (กรณีมีการขยายอาคาร หรือแบ่งย่อยพื้นที่ )

ข้อเสีย คือ ราคาสูงมาก การใช้งานยาก

 

3.Hardwire & multiplex เป็นระบบแจ้งเตือนกึ่งโซนและจุด โดยมี โมดูลเป็นตัวเชื่อมกลาง ( คือ เช่น อาคารมี 10 ห้อง ห้องไหนสำคัญ จะให้ระบบบอกการการเหตุทุกจุดในห้องก็ได้ หรือ จะบอกแค่ว่าห้องไหน แต่ไม่บอกจุดไหนก็ได้ )

Hardwire & multiplex

เหมาะสำหรับพื้นที่ ที่มีพื้นที่ที่มีขนาดกลาง หรือใหญ่

ข้อดี คือ สามารถปรับแก้ไขบอกเหตุได้ทุกจุด ทุกตัวอุปกรณ์ที่เกิดเหตุ หรือบอกเป็นโซนได้  ง่ายต่อการเข้าไประบบเหตุ 

            สามารถเพิ่มจุด เพิ่มห้อง เพิ่มระบบได้ (กรณีมีการขยายอาคาร หรือแบ่งย่อยพื้นที่ )

ข้อเสีย คือ ราคาอยู่ในระดับกลางๆ การใช้งานระบดับกลาง

 

ตัวอย่างผลงานติดตั้ง Fire Alarm

ติดตั้งระบบแจ้งไฟไหม้

 

รับติดตั้งตัวจับควัน จับความร้อน

 

#รับติดตั้งระบบแจ้งเตือนไฟไหม้,#FireAlarm,#รับติดตั้งสปริงเกอร์, #Sprinkler,#ดับเพลิงท่อแห้ง,#ดับเพลิงท่อเปียก,#ติดตั้งสปริงเกอร์ท่อเปียก,#ติดตั้งสปริงเกอร์ท่อแห้ง,#ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ,#รับติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ,#ติดตั้งดับเพลิงอัตโนมัติ,#ดับเพลิงด้วยสารสะอาด,#ติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด#ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด,#ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด,#ระบบดับเพลิงHFC227ea,#ระบบดับเพลิงFK-5-1-12,#ระบบดับเพลิงIG100,#ระบบดับเพลิงN2,#ระบบดับเพลิงFm200,#ระบบดับเพลิงNovec1230,#ระบบดับเพลิงN2,#ระบบดับเพลิงCO2,#HFC227ea,#FK-5-1-12, #IG100,#N2,#fm200,#Novec1230,#CO2,#ติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด,#ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด,#ติดตั้งระบบดับเพลิงHFC227ea,#ติดตั้งระบบดับเพลิงFK-5-1-12,#ติดตั้งระบบดับเพลิงIG100,#ติดตั้งระบบดับเพลิงN2,#ติดตั้งระบบดับเพลิงFm200,#ติดตั้งระบบดับเพลิงNovec1230,#ติดตั้งระบบดับเพลิงN2,#ติดตั้งระบบดับเพลิงCO2,#ติดตั้งHFC227ea,#ติดตั้งFK-5-1-12,#ติดตั้งIG100,#ติดตั้งIG100,#ติดตั้งN2,#ติดตั้งfm200, #ติดตั้งNovec1230,#ติดตั้งCO2,#ปั๊มน้ำดับเพลิง,#รับติดตั้งปั๊มน้ำดับเพลิง,#ปั้มดับเพลิง,#ติดตั้งปั๊มดับเพลิง,#Firepump,#รับติดตั้งFirepump,#แท้งก์เก็บน้ำดับเพลิง,#รับติดตั้งโฟมดับเพลิง,#โฟมดับเพลิงคือ,#ระบบดับเพลิงที่เก็บสารเคมี,#ระบบดับเพลิงด้วยโฟม,#ระบบโฟมดับเพลิง,#โฟมดับเพลิง,#ดับเพลิงที่เก็บสารเคมี,#ติดตั้งโฟมดับเพลิง,#ติดตั้งระบบโฟมดับเพลิง,#ก่อสร้างแท้งก์เก็บน้ำดับเพลิง,#แท้งก์สำรองน้ำดับเพลิง,#ก่อสร้างห้องปั๊มดับเพลิง,#ก่อสร้างห้องดับเพลิง,#ก่อสร้างอาคารดับเพลิง,#ระบบดับเพลิงสถานีแก๊สLpg,#ติดตั้งดับเพลิงที่เก็บแก๊ส,#Fm200คือ,#Novec1230คือ,#HFC227eaคือ,#FK-5-1-12คือ,#IG100คือ,#N2คือ,#co2คือ,#ติดตั้งตัวจับควัน,#ติดตั้งตัวจับความร้อน,#ตัวจับควัน,#ตัวจับความร้อน,#SmokeDetector,#HeatDetector,#กระดิ่งเตือนไฟไหม้,#ติดตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนไฟไหม้,#ตู้ควบคุมไฟอลาม,#ระบบอัคคีภัย,#ตรวจสอบประจำปีระบบดับเพลิง,#ตรวจสอบระบบระบบแจ้งไฟไหม้,#ติดตั้งท่อดับเพลิง,#ติดตั้งตู้ดับเพลิง,#หัวสปริงเกอร์ดับเพลิง,#วาล์วดับเพลิง,#อุปกรณ์ระบบดับเพลิง,#ตัวกดแจ้งไฟไหม้#Manual,#manualcallpoint,#Manualpull station,#FireAlarmControl,#ตรวจสอบประจำปีFm200,#ตรวจสอบประจำปีNovec1230,#ตรวจสอบประจำปีIG100,#ตรวจสอบประจำปีN2,#ตรวจสอบประจำปีco2,#ตรวจสอบประจำปีHFC227ea,#ตรวจสอบประจำปีFK-5-1-12,#รับตรวจสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

 

 

บริษัท เจ.เอส.พี. (ไทย) เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการ ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ตรวจสอบ ระบบดับเพลิง และ ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้  สำรวจหน้างานให้คำปรึกษา ทำแบบ ประเมินราคาฟรี โดยทีมวิศวกรและช่างผู้ชำนาญงาน  ด้วยนโยบายคุณภาพ "มุ่งมั่นสร้างสรรค์อย่างมีมาตรฐาน เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า" รับงานแล้วไม่จ้างงานต่อ เรามีทีมออกแบบและติดตั้งของเราเอง


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
1,062,615

วีดีโอการทำงาน ดูวีดิโอทั้งหมด
หมวดหมู่สินค้า
อุปกรณ์แนะนำ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ