agent name

Pre Action ดับเพลิงท่อแห้ง ชะลอน้ำ

ราคา : ติดต่อผู้ขาย

เปิดอ่าน 3,627 ครั้ง


อุปกรณ์ระบบ


ระบบดับเพลิงชะลอน้ำ , ดับเพลิงท่อแห้ง , PRE-ACTION
    ระบบชะลอการฉีดนํ้า (PRE-ACTION) เป็นระบบท่อแห้งชนิดหนึ่ง กล่าวคือ ใน สถานะปกติจะไม่มีนํ้าอยู่ในระบบท่อสปริงเกอร์ การทำงานของระบบจะอาศัย ระบบการ ตรวจจับควันหรือความร้อนขึ้นอยู่กับพื้นที่ติดตั้ง จากนั้นส่งสัญญาณทางไฟฟ้าไปยังตู้ควบคุม ตู้ควบคุมสั่งกระดิ่งเตือน และสั่งเปิดระบบวาล์วน้ำ(PRE-ACTION VALVE)  ดังนั้น ระบบนี้จึงเหมาะที่จะนำไปใช้ควบคุมในบริเวณ ส่วนสำคัญของโครงการ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องการให้มีการผิดพลาดจากการฉีดน้ำน้อยที่สุด โดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA

Pre-Actionดับเพลิงแบบชะลอน้ำ

ระบบชะลอการฉีดนํ้า (PRE-ACTION) มีด้วยกัน 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ 
1.SINGLE INTERLOCK  
กล่าวคือ เมื่อมีการจับสัญญาณเพลิงไหม้ได้ ระบบจะสั่งปล่อยน้ำโดยทันที 
การทำงานของระบบ
-    เริ่มจากตัวจับควันหรือจับความร้อนได้ ส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุม
-    เมื่อตู้ควบคุมรับสัญญาณได้ ตู้จะสั่งกระดิ่งเตือนดัง 
-    ตู้สั่งส่งเสียงเตือนตามระยะเวลาที่กำหนด ( หรือในบางที่ไม่หน่วงเวลา ) จากนั้นตู้จากสั่งเปิดวาล์วน้ำที่ปรกติปิดอยู่ เมื่อวาล์วน้ำเปิด น้ำจะไหลไปยังหัวฉีด เพื่อฉีดน้ำดับเพลิงออกมา
ระบบชะลอการฉีดนํ้า (PRE-ACTION) ชนิด SINGLE INTERLOCK  โดยส่วนมากจะใช้หัวสปริงเกอร์ดับเพลิงชนิดหัวปลายเปิด นั่นคือ หัวจะเปิดอยู่ตลอดเวลา ( จะไม่มีประหลอดอยู่ ) เมื่อหัวเปิดอยู่ตลอดเวลาการดับเพลิงเมื่อเปิดวาล์วน้ำมานั้นจะฉีดน้ำทั่วทุกพื้นที่ติดตั้ง ทำให้ระบบดับเพลิงมีประสิทธิภาพการดับเพลิงสูงที่สุด  เหมาะสำหรับพื้นที่สำคัญ ของอาคาร ของโครงการ ที่ต้องการการฉีดน้ำดับเพลิงแบบรวดเร็ว เช่น พื้นที่เครื่องจักร พื้นที่เก็บวัตถุไวไฟที่ใช้น้ำดับได้ พื้นที่เก็บสารเคมีที่ใช้น้ำดับได้ 
2.DOUBLE INTERLOCK 
กล่าวคือ เมื่อมีการจับสัญญาณเพลิงไหม้ได้ ระบบจะยังไม่สั่งปล่อยน้ำ โดยระบบจะต้องรอ การยืนยันหัวสปริงเกอร์แตกก่อน ( ระบบจะใช้ลมอัดเข้าไปได้ท่อ เมื่อหัวสปริงแตก แรงดันตกจะมีตัวจับแรงดันส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุม )  หรือ หากระบบตรวจจับแรงดันตก จะต้องรอ การยืนยันการจับสัญญาณเพลิงไหม้ หากไม่ครบ 2 อย่างนี้ ระบบจะไม่สั่งเปิดวาล์วน้ำ  แต่หากครบทั้ง 2 อย่าง ระบบจะสั่งเปิดวาล์วน้ำทันที
การทำงานของระบบ
-    เริ่มจากตัวจับควันหรือจับความร้อนได้ ( หรือรับสัญญาณแรงดันตก)  ส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุม
-    เมื่อตู้ควบคุมรับสัญญาณได้ ตู้จะสั่งกระดิ่งเตือนดัง ( หากระบบตรวจจับได้เพียงอย่างเดียว กระดิ่งจะดังเตือนตลอดเวลา
-    เมื่อตู้ควบคุมได้รับสัญญาณจากตัวจับควันหรือจับความร้อน และ  รับสัญญาณแรงดันตกจากนั้นตู้จากสั่งเปิดวาล์วน้ำที่ปรกติปิดอยู่ เมื่อวาล์วน้ำเปิด น้ำจะไหลไปยังหัวฉีด เพื่อฉีดน้ำดับเพลิงออกมา
ระบบชะลอการฉีดนํ้า (PRE-ACTION) ชนิด DOUBLE INTERLOCK จะใช้หัวสปริงเกอร์ดับเพลิงชนิดหัวปลายปิด หรือหัวสปริงเกอร์ทั่วไปที่มีประหลอดอยู่  โดยเมื่อระบบเปิดวาล์วน้ำมานั้น จะฉีดเฉพาะพื้นที่หัวสปริงเกอร์แตก  ซึ่งแตกต่างกันกับระบบสริงเกอร์ทั่วไป ตรงที่ท่อในระบบเป็นท่อแห้ง ไม่มีน้ำอยู่ เหมาะสำหรับพื้นที่สำคัญ ของอาคาร ของโครงการ ที่ต้องการความผิดพลาดจากการฉีดน้ำดับเพลิงมากที่สุด คือ หากท่อเกิดการรั่วซึมจะไม่มีน้ำหยดใส่พื้นที่  เช่น พื้นที่ที่สำคัญมากๆ ไม่ต้องการให้น้ำหยดลงใส่พื้นที่โดยไม่จำเป็น พื้นที่เครื่องจักร พื้นที่เก็บวัตถุไวไฟที่ใช้น้ำดับได้ พื้นที่เก็บสารเคมีที่ใช้น้ำดับได้ 

การทำงาน ดับเพลิงท่อแห้ง ดับเพลิงชะลอน้ำ

ท่อแห้ง คือ ติดตั้งดับเพลิงท่อแห้ง

 

ระบบ PRE-ACTION SYSTEM ประกอบด้วยอุปกรณ์ ต่าง ๆ ดังนี้

อุปกรณ์ Pre Action

 

Pre Action ดับเพลิงท่อแห้ง ชะลอน้ำ

ท่อแห้งดับเพลิง

ดับเพลิงท่อแห้ง

#รับติดตั้งระบบแจ้งเตือนไฟไหม้,#FireAlarm,#รับติดตั้งสปริงเกอร์,#Sprinkler,#ดับเพลิงท่อแห้ง,#ดับเพลิงท่อเปียก,

#ติดตั้งสปริงเกอร์ท่อเปียก,#ติดตั้งสปริงเกอร์ท่อแห้ง,#ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ,#รับติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ,#ติดตั้งดับเพลิงอัตโนมัติ,

#ดับเพลิงด้วยสาดสะอาด,#ติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด#ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด,#ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด,

#ระบบดับเพลิงHFC227ea,#ระบบดับเพลิงFK-5-1-12,#ระบบดับเพลิงIG100,#ระบบดับเพลิงN2,#ระบบดับเพลิงFm200,

#ระบบดับเพลิงNovec1230,#ระบบดับเพลิงN2,#ระบบดับเพลิงCO2,#HFC227ea,

#FK-5-1-12,#IG100,#N2,#fm200,#Novec1230,#CO2,#ติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด,

#ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด,#ติดตั้งระบบดับเพลิงHFC227ea,#ติดตั้งระบบดับเพลิงFK-5-1-12,

#ติดตั้งระบบดับเพลิงIG100,#ติดตั้งระบบดับเพลิงN2,#ติดตั้งระบบดับเพลิงFm200,#ติดตั้งระบบดับเพลิงNovec1230,

#ติดตั้งระบบดับเพลิงN2,#ติดตั้งระบบดับเพลิงCO2,#ติดตั้งHFC227ea,#ติดตั้งFK-5-1-12,#ติดตั้งIG100,#ติดตั้งIG100,#ติดตั้งN2,

#ติดตั้งfm200,#ติดตั้งNovec1230,#ติดตั้งCO2,#ปั๊มน้ำดับเพลิง,#รับติดตั้งปั๊มน้ำดับเพลิง,#ปั้มดับเพลิง,#ติดตั้งปั๊มดับเพลิง,#Firepump,

#รับติดตั้งFirepump,#แท้งก์เก็บน้ำดับเพลิง,#รับติดตั้งโฟมดับเพลิง,#โฟมดับเพลิงคือ,#ระบบดับเพลิงที่เก็บสารเคมี,

#ระบบดับเพลิงด้วยโฟม,#ระบบโฟมดับเพลิง,#โฟมดับเพลิง,#ดับเพลิงที่เก็บสารเคมี,#ติดตั้งโฟมดับเพลิง,

#ติดตั้งระบบโฟมดับเพลิง,#ก่อสร้างแท้งก์เก็บน้ำดับเพลิง,#แท้งก์สำรองน้ำดับเพลิง,#ก่อสร้างห้องปั๊มดับเพลิง,

#ก่อสร้างห้องดับเพลิง,#ก่อสร้างอาคารดับเพลิง,#ระบบดับเพลิงสถานีแก๊สLpg,

#ติดตั้งดับเพลิงที่เก็บแก๊ส,#Fm200คือ,#Novec1230คือ,#HFC227eaคือ,#FK-5-1-12คือ,#IG100คือ,#N2คือ,#co2คือ,

#ติดตั้งตัวจับควัน,#ติดตั้งตัวจับความร้อน,#ตัวจับควัน,#ตัวจับความร้อน,#SmokeDetector,#HeatDetector,#กระดิ่งเตือนไฟไหม้,

#ติดตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนไฟไหม้,#ตู้ควบคุมไฟอลาม,#ระบบอัคคีภัย,#ตรวจสอบประจำปีระบบดับเพลิง,#ตรวจสอบระบบระบบแจ้งไฟไหม้,

#ติดตั้งท่อดับเพลิง,#ติดตั้งตู้ดับเพลิง,#หัวสปริงเกอร์ดับเพลิง,#วาล์วดับเพลิง,#อุปกรณ์ระบบดับเพลิง,

#ตัวกดแจ้งไฟไหม้#Manual,#manualcallpoint,#Manualpullstation,#FireAlarmControl,#ตรวจสอบประจำปีFm200,

#ตรวจสอบประจำปีNovec1230,#ตรวจสอบประจำปีIG100,#ตรวจสอบประจำปีN2,#ตรวจสอบประจำปีco2,

#ตรวจสอบประจำปีHFC227ea,#ตรวจสอบประจำปีFK-5-1-12,#รับตรวจสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ,#DELUGE VALVE

,ดับเพลิงหม้อแปลงไฟฟ้า,#ระบบชะลอการฉีดน้ำ

บริษัท เจ.เอส.พี. (ไทย) เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการ ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ตรวจสอบ ระบบดับเพลิง และ ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้  สำรวจหน้างานให้คำปรึกษา ทำแบบ ประเมินราคาฟรี โดยทีมวิศวกรและช่างผู้ชำนาญงาน  ด้วยนโยบายคุณภาพ "มุ่งมั่นสร้างสรรค์อย่างมีมาตรฐาน เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า" รับงานแล้วไม่จ้างงานต่อ เรามีทีมออกแบบและติดตั้งของเราเอง

  • OK970
  • Untitled-1
  • Untitled-1
  • S08
  • S08
  • S07
  • Banner-Uoa-1